မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵ မꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨁဝ္တင္း သꨱင္ꨳ ꨘိင္ꨳꨬငꨳတꨯးꨟဝ္း ꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းေတꨵေတꨵ ꨁꨣꨳ ယꨣꨲလိုမ္းꨁိုꨓ္းမꨣးꨡꨰဝ္ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳ
ꨘꨤင္ꨵ ။ ။လိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ပိုꨓ္းꨀူꨓ္းꨟꨤꨯ ၊ ပိုꨓ္းꨀူꨓ္းꨟꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨘိင္ꨳထုင္းတꨤꨯ ၊ ꨘိင္ꨳထုင္းတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨟꨤꨯ ၊ꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨟꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းတꨤꨯ ၊ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ဝꨤꨓ္ꨳမိူင္းꨟꨤꨯ ။

လူဝ္ꨲေမꨣ ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္း


ေပꨣးထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္း ေပꨣꨳ
ေတ ယꨱꨓ္ꨲꨬငꨳ ꨷꨷
ေပꨣးထြမ္ꨲꨀꨤꨮမ္း ꨬမꨳ
ေတ လꨀ္းလꨰမ္꨷꨷
ေပꨣးꨁ္ꨮꨳ မီးတꨤင္းꨟူꨵ ꨀꨰမ္တူဝ္သမ္ꨵ
လူဝ္ꨲ လꨯꨳထြမ္ꨲ ꨀꨤꨮမ္းေမꨣ သြꨓ္ꨓꨯ ꨷꨷။

                              လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းယꨣꨲလိုမ္းဝူꨓ္ꨵꨵꨵ 

ꨀူꨓ္းꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ ꨬဝꨳꨀꨯꨀꨯ လꨣꨳ


ꨕဝꨓꨯꨵꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ꨀူꨓ္းေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵ
သင္ꨅိူဝ္ꨵဝꨣꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္
ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨡꨓ္ပူꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲ ꨀူꨳဝꨓ္း
ꨓꨯꨬလꨳ ꨡမ္ꨲဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨓိူဝ္ ꨕဝ
မꨓ္း ေပꨣးꨓꨯ ꨓ္ꨮးꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္တꨤင္ꨲတီꨳ
ꨓိူဝ္ ꨀူꨓ္းတꨤင္ꨲ ေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳ
မꨓ္းေတဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ
ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ေပꨣးထူပ္းꨟꨓ္
ꨀူꨓ္းꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ ꨬဝꨳꨀꨯꨀꨯ လꨣꨳ။

ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨲ ꨡြꨀ္ꨲ ပူꨓ္ꨵ


ꨕဝꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ꨀူꨓ္းေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟုꨅꨀ္း
ꨕဝ တူဝ္ꨲꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ
ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨲ ꨡြꨀ္ꨲ ပူꨓ္ꨵ လꨯꨳ
ꨓ္ꨮး ꨓြင္တုꨀ္ꨵꨁ ယꨤပ္ꨲ ꨕိုတ္ꨲ
ꨅူဝ္ꨳပꨤꨓ္ယ္ꨮꨲ မꨣးꨀꨣꨳꨟိုဝ္
တꨤင္းတုꨀ္ꨵꨁယꨤပ္ꨲꨕိုတ္ꨲ
ꨓမ္မꨣး ꨀꨣꨳꨓꨤꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ꨡိူဝ္ꨳ ။

ယင္းꨅꨤင္ꨳ ယꨱꨓ္းပꨱꨓ္ꨕူꨳ ꨁꨱꨓ္


ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ
လီ꨸ꨅꨣꨵ꨸ ꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ ꨅင္းꨀꨓ္
မီးတီꨳ သူပ္းꨀꨮꨤမ္း
တꨤင္း လꨤတ္ꨳတꨤင္းꨅꨣꨀူꨉ္း꨸ ယဝ္ꨵ။
ေပꨣးတꨤင္းလꨤတ္ꨳတꨤင္းꨟꨱတ္း
လီꨓိူဝ္ꨀꨓ္ ꨟꨣတီꨳေတေꨓးꨀꨓ္
ꨟꨣတီꨳေတ ꨅင္းꨀꨓ္ ꨡမ္ꨲမီး၊
ေပꨣးတꨤင္းလꨤတ္ꨳတꨤင္းꨟꨱတ္း
ꨡမ္ꨲလီ ꨓိူဝ္ ꨀꨓ္ꨬတꨵ
ပီꨳꨓြင္ꨵ ၊ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ေꨀꨣꨳ
ယင္းꨅꨤင္ꨳ ယꨱꨓ္းပꨱꨓ္ꨕူꨳ ꨁꨱꨓ္ꨡိူဝ္ꨳ။

မိူဝ္းꨓꨣꨳꨓꨯꨵꨡမ္ေသပꨣꨳလင္


တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီꨓꨯꨵ
ပꨡꨱꨓ္ꨁုꨓ္ꨡုပ္ꨵပိူင္ꨲ ꨅူဝ္ꨳꨀမ္းꨀူꨉ္း
ꨀူꨉ္း ꨀꨣꨳ꨷
ꨅူဝ္ꨳ ပꨤꨓ္ꨕဝ ꨟဝ္းသမ္ꨵ
ေတလꨯꨳတူꨉ္း ꨅူဝ္ꨁꨤဝ္းꨟိုင္꨸
ꨁꨤဝ္းယꨤဝ္း꨸ ꨡိူဝ္ꨳ။
မိူဝ္းꨓꨣꨳꨓꨯꨵꨡမ္ေသပꨣꨳလင္
ꨕဝ ꨓꨯꨲ ꨀြပ္ꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨘꨓ္လူး။

ေꨀꨣꨵꨡမ္ꨲယိူင္းꨡꨤꨓ္းလꨀ္းမꨤꨯ


ꨓ္ꨮးꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ ꨕဝ ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ
ေပꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨀꨮꨣꨲ ꨟြတ္ꨳထိုင္တီꨳ
လူဝ္ꨲဝꨯꨵ ယိူင္းꨡꨤꨓ္းလꨀ္းမꨤꨯေသပꨯ
ေꨀꨣꨵꨡမ္ꨲယိူင္းꨡꨤꨓ္းလꨀ္းမꨤꨯ
ပိင္ꨲꨉꨣꨲꨡꨓ္ ေမꨣဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ
မိူꨓ္တင္းတူꨀ္းꨟꨤꨯ ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ ꨁိုင္ꨳꨓိုင္ꨳ
ꨓꨯꨡိူဝ္ꨳ။

ꨟဝ္းေꨀꨣꨳေတꨅꨤင္ꨳ ꨕိတ္း


    ꨕဝꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨕိတ္း ꨡိတ္းꨡြꨓ္ꨲꨓိုင္ꨳ
ꨓꨓ္ꨵေသ ေပꨣးꨡမ္ꨲယိူꨓ္ꨵꨀꨓ္ꨳလꨯꨳ
ေတꨣးသ ꨟဝ္းꨅိုင္
ေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳꨬလꨳ ေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳ
တꨣꨲေတꨡဝ္လြင္ꨳ ယုမ္ꨵသိူဝ္းေသ
သိုပ္ꨲꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨅြမ္းꨀꨓ္
မိူဝ္းꨀꨮꨣꨲ ꨁꨤဝ္းꨓꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ေတꨡမ္ꨲငꨤꨯ꨸။
ꨡမ္ꨲပြꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳေꨀꨣꨳပြꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳ
ꨟဝ္းေꨀꨣꨳေတꨅꨤင္ꨳ ꨕိတ္း
မိူꨓ္မꨓ္းယူꨲꨓꨯ လူူ္ꨲေမꨣ ဝူꨓ္ꨵꨡိူဝ္ꨳ ။

ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨟု တꨤင္းယိူင္းꨡꨤꨓ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ


ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓိုင္ꨳ ေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳေꨀꨣꨵ ꨓꨯꨵ
တꨤင္းယိူꨓ္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္းယ္ꨮꨲသုင္ꨀꨣꨳꨟိုဝ္
လူဝ္ꨲတူꨉ္းꨡဝ္တီꨳတꨤင္းꨟꨱတ္း
တꨤင္းသꨤင္ꨳꨬလꨳ ꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္မꨓ္း
ꨅင္ꨲꨟုလꨯꨳ၊ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨟု
တꨤင္းယိူင္းꨡꨤꨓ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ
တꨤင္းꨟꨱတ္းꨬလꨳ
ꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ
ပꨱꨓ္တꨤင္းယိူꨓ္းꨡꨤꨓ္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲယဝ္ꨵ။

ေပꨣးမီးလြင္ꨳပꨓ္ꨅင္ꨲမီးလြင္ꨳꨡဝ္


ꨕဝꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ေပꨣးမီးလြင္ꨳပꨓ္ꨅင္ꨲမီးလြင္ꨳꨡဝ္
ေပꨣးမီးလြင္ꨳꨡဝ္ လူဝ္ꨲမီးလြင္ꨳ
သꨤꨯꨳတꨰꨓ္း လြင္ꨳပꨓ္လြင္ꨳꨡဝ္
လူဝ္ꨲꨟ္ꨮꨳမီးလြင္ꨳꨕꨱင္ꨲပꨱင္းꨀꨓ္ ꨀူꨳတီꨳ꨸
(သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨡမ္ꨲပꨱင္းလီꨓꨓ္ꨵ
ေပꨣးꨀꨮꨣꨲေပꨣးပꨯ ꨅꨤင္ꨳꨁီꨳလိုတ္းလူမ္ꨵ
ေပꨣးလြင္ꨳပꨓ္ လြင္ꨳꨡဝ္
ꨡမ္ꨲꨕꨱင္ꨲပꨱင္းꨀꨓ္ ꨅꨤင္ꨳ မီးမꨣးပꨓ္ꨟꨣ
သုꨀ္ꨵꨓ္ꨮးꨬꨀꨳ ꨀꨤင္ မꨓ္းꨬလꨳꨟဝ္း ) ။

တြꨓ္္္္ꨳသြꨓ္ ꨕဝ ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲ


ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ
ယူꨲလူꨉ္ꨳꨀꨓ္တင္းꨡꨓ္လ္ꨮ
ေတလꨯꨳꨟုလြင္ꨳꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵ
ယူꨲလူꨉ္ꨳꨀꨓ္တင္းꨕ္ꨮ
ေတလꨯꨳꨟုလြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵ
လꨤꨯးဝꨯꨵဝꨤင္းꨓမ္ꨵꨅ္ꨮေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵ
တꨤင္းꨟုတꨤင္းꨟꨓ္ ꨓ္ꨮးꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵ
ေတလꨯꨳꨁိုꨓ္းꨡဝ္ပꨱꨓ္တြꨓ္္္္ꨳသြꨓ္
ꨕဝ ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨡိူဝ္ꨳ။။

တီꨳပꨓ္ဝꨯꨵလိꨀ္ꨳꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ

တီꨳꨀပ္းသိုပ္ꨲ

<--http://www.bloggertricksandtoolz.com/ --> Digg Del.icio.us StumbleUpon Reddit RSS Reactions: 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home